sản phẩm > máy lọc không khí ( 1 )

  • Hệ thống Stainless Clean
  • Bộ lọc giúp chống dị ứng HEPA
  • Tạo ẩm
  • Lọc bụi diện rộng và nhanh chóng
Xem so sánh